Giăng sáng, giăng sáng,
Chiếu rọi ly nhân sầu cạn.
Canh khuy bóng xế giường không,
Chẳng biết sau rèm mịt mùng.
Mù mịt, mù mịt,
Mộng đến đình hoa vấn vít.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.