Sống ở trên đời mấy thập niên?
Phù hoa một chốc đổi thay liền!
Sang hèn xấu đẹp do căn số
Được mất bại thành bởi nghiệp duyên
Việc đã qua đi xin chớ bận
Điều chưa xảy đến hãy thôi phiền
Ngày lo ba bữa cầu an lạc
Thế sự thăng trầm cứ mặc nhiên

18/10/2015