Ngài cùng thời với vì vua trước
Tuổi già nua cũng ước sắp thôi
Thần không hợp với quan rồi
Vinh hoa phú quý mấy người được lâu?

tửu tận tình do tại