Cuộc sống tôi như một cây thơ ca
Mỗi lá cây một bài thơ trên đó
Cây, lá sẽ héo mòn ủ rũ
Gió lãng quên thổi tới dập dồn

Vì gió làm lá cây tất cả héo mòn
Do vậy tôi đừng nên chăm sóc?
Nếu không có ích gì thì ít nhất
Cây cho tôi bóng mát lúc tôi còn!


Pest, 11-1844
Nguồn: Ba nhà thơ vĩ đại của Hungary, NXB Thanh niên, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)