Tôi ngủ mê chăng?
Hay tôi nhìn thấy thật?
Người tôi gặp
Tiên nữ hay cô gái bình thường?

Dù cô gái bình thường
Hay tiên nữ đẹp mê hồn
Thì tôi cũng chẳng có gì ân hận
Miễn là người ấy mãi yêu tôi!


Dunavecse, tháng 4 đến tháng 5 năm 1844
Nguồn: Ba nhà thơ vĩ đại của Hungary, NXB Thanh niên, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)