Mây đang đè nặng
Trên cành mưa sa
Lá cây đã rụng
Hoạ mi còn ca

Không còn sớm nữa
Em ơi, ngủ chưa?
Có nghe chim ca
Những lời đau khổ?

Mưa không ngừng đổ
Hoạ mi còn ca
Nghe lời đau khổ
Ai không cảm hoà

Còn thức ư em
Hãy nghe chim nhỏ
Chim, chính tình anh
Hồn anh than thở


Cseke, khoảng 1 đến 7-10-1846
Nguồn: Thơ Petofi, NXB Văn hoá, Viện Văn học, 1962
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)