Làm đầu bếp, Người cũng không thạo nốt
Hỡi Hunggary, Tổ quốc mến yêu
Rán miếng thịt bên thì cháy khét
Còn bên thì sống sít làm sao!

Có một ít công dân hạnh phúc
Chết nghẹn đi vì ăn uống quá no
Còn rất nhiều trẻ em khổ cực
Chết mang theo bụng đói xuống mồ.


Nguồn: Thơ Xanđor Pêtôfi, Kiều Văn tuyển giới thiệu, NXB Thanh Niên, 2004, tr. 40