Châu Âu lại bình yên
Cách mạng đã kết thúc
Chẳng giành được tự do
Bình yên trong nỗi nhục

Những dân tộc yếu hèn
Xiềng trên tay loảng xoảng
Bỏ mặc dân tộc Hung
Gươm trong tay lấp loáng

Ta có buồn hay không
Khi rơi vào thảm trạng?
Linh hồn của non sông
Sẽ cho ta ánh sáng

Tinh thần được chắp cánh
Làm ngọn đèn trong đêm
Khi người khác ngủ yên
Suốt đêm trường mờ mịt

Nếu đèn ta cũng tắt
Không lấp lánh như sao
Thì ở trên trời cao
Tưởng thế giới đã chết

Tự do, hãy nhận biết
Ai là dân của người
Ai đã hiến máu rơi
Khi người khác không dám

Hay hy sinh chưa đáng
Để người đến nơi đây?
Trong thời bội bạc này
Duy chúng tôi chung thuỷ!


Nguồn: Tuyển tập 100 bài thơ Petofi Sandor, Nguyễn Văn Trung dịch, NXB Thế giới, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)