Hãy gửi tin tức cho tôi
Tin tức về trái đất của chúng ta
Không Nam không Bắc
Hãy gửi tin tức cho tôi
Về trái đất của chúng ta
Về trái đất mà tôi muốn
Ôm trong tay tôi như ngọn gió trong lành
Gió mang bài hát của tôi
Đến tận cùng buổi rạng đông
Hãy gửi tin tức cho tôi
Về trái đất của chúng ta
Về trái đất mà tôi muốn
Ôm giữa các mặt trời
Giữa các đoá hoa
Tự do như thân thể tôi
Trong trạng thái nhập đồng
Tự do như thời gian
Chưa được trau dồi
Hãy gửi tin tức cho tôi
Về trái đất đầy kim cương
Và đầy gió của chúng ta.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)