Đừng tìm miệng em trên môi anh,
đừng tìm kẻ lạ trước cánh cổng,
đừng tìm giọt lệ trong con mắt.

Bảy đêm cao hơn đỏ tìm đến đỏ,
bảy con tim sâu hơn tay gõ lên cánh cổng,
bảy bông hồng muộn hơn dạt dào con suối nhỏ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.