Trong quả hạnh đào — cái gì trú ngụ trong quả hạnh đào?
Hư vô.
Hư vô trú ngụ trong quả hạnh đào.
Nó trú ngụ và trú ngụ ở đó.

Trong Hư vô — ai trú ngụ ở đó? Nhà Vua
Nhà Vua trú ngụ ở đó, nhà Vua.
Ông trú ngụ và trú ngụ ở đó.

‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ Tóc Do-thái, sẽ không hoá màu tro.

Và mắt mi — mắt mi trú ngụ chỗ nào?
Mắt mi trú ngụ trên quả hạnh đào.
Mắt mi, trên Hư vô trú ngụ.
Nó trú ngụ ở trên nhà Vua.
Nó trú ngụ và trú ngụ như thế.

‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ Tóc con người, sẽ không hoá màu tro.
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ Hạnh đào rỗng, xanh sắc màu vương giả.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.