Tặng Guillevic

Con đường ngắn
Người ta đến khá sớm
Với những tảng đá màu
Rồi
Với tảng đá trống không

Người ta đến khá sớm
Với những từ cân nhau
Với những từ không trọng lượng
Rồi
Với những từ rời rạc khó hiểu

Phát ngôn mà không có gì để nói
Người ta đã vượt quá rạng đông
Và không phải là ban ngày
Và không phải là ban đêm
Không gì, chỉ là tiếng vang của một bước đi


Nguồn: Thơ Paul Eluard (song ngữ), Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)