Bảo, những người câm là phường nói dối.
Thật căm hờn khi độc thoại mình tôi
Và cũng chỉ là lời nói của tôi
Đã thức tỉnh trong tôi nhiều lầm lỗi.

Này trái tim nhỏ bé trong tôi hỡi.