Tôi biết một cách tự tin.

Tuyệt vọng chẳng giúp cho mình vươn lên,
Tình yêu chẳng nghĩa gì thêm,
Chân dung không có,
Đừng nên nói gì,
Tôi không một bước chuyển di,
Không nhìn
Không nói chuyện chi với người
Nhưng tôi vẫn sống trong đời
yêu thương, tuyệt vọng chẳng rời xa tôi.