Phải có một khuôn mặt lên
Trả lời cho hết các tên trên đời.