Một dây một đuốc một đàn ông
Cùng căng cùng kéo mười đàn ông
Thiêu rụi cả một khu thị trấn
Đổ nát chẳng còn thấy ai đông

Âm hộ ngọt ngon để cho đời
Như ngọc quý nằm trong vỏ thôi
Âm hộ ngọt ngào ăn vào nó
những đứa con yêu bé nhỏ thôi.