Chiếc bóng trái tim vào tảng sáng
Vội vã
Nghỉ ngơi
Không có gì bao quanh giấc ngủ
Trái tim đầy hơi kính gian phòng
Chiếc bóng ban đêm giấc ngủ
Một trái tim đang rời bỏ
Mọi thứ gì hắn không cần biết


Nguồn: Thơ Paul Eluard (song ngữ), Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)