Làm thế nào cửa bị gác rồi
Làm thế nào chúng ta bị nhốt rồi
Làm thế nào đường phố bị chặn rồi
Làm thế nào thành phố bị chế ngự rồi
Làm thế nào nó bị bỏ đói rồi
Làm thế nào chúng ta bị tước vũ khí rồi
Làm thế nào Đêm đã xuống rồi
Làm thế nào chúng ta yêu nhau rồi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)