Giấc ngủ đà ghi dấu em
Và màu mắt ấy của em mất rồi.