Sông nằm dưới lưỡi của anh,
Em đừng tưởng nước, tròng trành thuyền anh,
Buông rèm, ta hãy dỗ dành.