Nếu ở Tây Ban Nha có một cây sơn bằng máu
Đó là cây tự do*

Nếu ở Tây Ban Nha có cái miệng lắm lời
Nó nói về tự do

Nếu ở Tây Ban Nha có li rượu vang thuần khiết
Người uống rượu là nhân dân


* Việc trồng "cây tự do" được thiết lập như một lễ tiết vào thời cách mạng Pháp (ND)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)