Chúng ta ở Gennevilliers
Trong mối tình đồng chí
Việt Nam đến chào ta
Mười sinh viên nhẹ nhàng trong trắng
Phản ánh nghiêm trang lẽ phải chúng ta
Muốn xoá điều hổ thẹn xấu xa

Thorez nói với chúng ta
Tình yêu đúc khuôn từng tiếng một
Giọng sôi nổi chính là ý tốt
Lời rõ ràng như tỏ hết khả năng
Tất cả khả năng hạnh phúc
Hoà bình đơn sơ trong tình đoàn kết

Thorez nói với chúng ta về sự công bằng
Nước Pháp là công bằng
Người nói cho những người lao động
Cho những người xây nên sự sống
Cho những người nắm trong tay
Sức mạnh của ngày mai

Sức mạnh để trở nên đồng chí


Nguồn: Việt Nam trong lòng bạn (tập thơ văn nước ngoài viết về Việt Nam), NXB Văn học, 1960
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)