Đôi mắt em là tháp ngời ánh sáng
Trước mặt tiền của bức ảnh khoả thân.

Trên lề của sự trong suốt vô ngần
Suy nghĩ trở lại lại tìm suy nghĩ
Huỷ bỏ những từ điếc trong màng nhĩ.
Em xoá đi tất cả những ảnh hình
Em thả tình yêu vào tối lung linh
Em yêu - yêu cho em tìm quên lãng.