Thanh Vân tự xa xa
Nhà ngói cũ

Núi Tử Hà Sơn
Tuyết xuân tan

Cây đu
Mười hai chồi nhú xoè cong

Chú hoẵng xanh
Trong mắt trong

Bông mây
Lững lờ


Nguồn: Tìm hiểu văn học Hàn Quốc thế kỷ 20, NXB Văn nghệ, 2009.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)