Tôi giờ lẻ loi
Thân như rong dại
Không rễ giữa đời
Dòng nước nào mời gọi
Thì trôi, hẳn sẽ trôi!


Nguồn: 3000 thế giới thơm, NXB Văn nghệ, 2007.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)