Giông tố mùa thu
Thổi qua đông lúa
Tơi bời rụng rơi
Đâu mùa kết hạt
Gié lúa, tình tôi


Nguồn: 3000 thế giới thơm, NXB Văn nghệ, 2007.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)