Thời gian đến rồi
Thấy mình héo hắt
Màu lá pha phôi
Lời ai tàn úa
Mưa mùa thu rơi


Nguồn: 3000 thế giới thơm, NXB Văn nghệ, 2007.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)