Từ ngày bước lên
Thuyền tình lênh đênh
Ngày nào cũng thế
Khắp cả thân mình
Ướt đầm sóng lệ


Nguồn: Những kỳ nữ trong thơ ca Đông Á, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)