Dù đi tìm người
Trong mơ vô tận
Những bước chân tôi
Đâu bằng một thoáng
Thấy nhau trong đời


Nguồn: 3000 thế giới thơm, NXB Văn nghệ, 2007.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)