Nếu là đời thực
Thì cũng cam lòng
Khổ thay, trong mộng
Tình em vẫn tránh
Đôi mắt thế nhân


Nguồn: 3000 thế giới thơm, NXB Văn Nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)