Lệ ai rơi
Trên cánh tay áo
Như là ngọc rơi
Còn tôi dù cố nén
Cũng thành con suối trôi


Nguồn: 3000 thế giới thơm, NXB Văn nghệ, 2007.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)