Chưa có đánh giá nào
3 bài thơ
Tạo ngày 06/01/2008 17:22 bởi Vanachi
Những bài thơ trong tập "Rubáiyát of Omar Khayyám", 1859, dịch sang tiếng Anh bởi Edward Fitzgerald.