Ngút mắt cây rừng một thảm xanh,
Lái đò bảo đấy vốn đô thành.
Ngàn xưa khai mở nên bờ cõi,
Vạn thuở nay xem khó ngọn ngành.
Thuấn Vũ không bằng vua sáng đức,
Ân Chu còn kém thánh truyền danh.
Khách thăm hỏi chuyện, tìm di tích,
Còn mỗi ngọn đồi cỏ phủ quanh.

tửu tận tình do tại