Gặp anh trong mộng mười năm trước,
Thấy cháu hôm nay, lệ ứa quanh.
Có hậu hẳn là hiền lại thọ,
Tưởng anh lúc chết ấy năm sinh.

tửu tận tình do tại