Vũ Vu có gì?
Có suối có non.
Suối tên Long Tỉnh,
Non tên Kê Quan
Có khe lá mát,
Có đền Thiên Quan,
Hòn cầu, hòn Cốc
Đồi đất quây quần.
Vẻ thanh dáng đẹp
Tha hồ du quan.
Hy tăng cư sĩ,
Vấn vương bàn hoàn,
Thoả lòng ưng mắt,
Nốy bao cung đàn.
Trước mắt ngắm non tiên mộng dân lời tắt hẳn,
Trong lòng nghe suối cuộn, riêng một cõi vui tràn.
Gai góc chưa sạch chừ, chặt phăng gai góc,
Chi lan đang tốt chừ, trồng thêm chi lan.
Hứng lên ngâm vịnh,
Đến bữa tìm ăn.
Bụi bặm xa chẳng vướng,
Danh lợi mặc không bàn.

tửu tận tình do tại