Đối với chúng ta, tình yêu chỉ có ích
Khi tương đồng với tình bạn dễ thương
Còn tình bạn của chúng ta đáng mến
Khi với tình yêu ta trọng thị ngang bằng


Nguồn: Thơ dịch và sáng tác (Tuyển chọn - 2020), Nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)