Để bài ca sải rộng cánh bay xa
Để lửa sáng ngôn từ không tắt
Chính số phận nước Nga lệnh cho ta
Không ở đâu mắt được rời sự thật


Nguồn: Tôi phải nói về đất nước Nga (thơ dịch), NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)