Này bác sĩ!
hãy đem ngài Vincent loạn trí
Nhét đầy kẽ thủng trên tường
Thiên tài là nhục nhã
Thiên tài là vô giá
Hỡi những bức tranh đã được sinh ra
Bởi bộ óc bị đem đốt cháy
Hãy căng thẳng cái nhìn của dở gàn vụng dại
Bản trường ca vĩ đại
đã dệt xong


Nguồn: Những ngôi sao băng - Thơ dịch nhiều tác giả, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)