Thành phố bị đốt cháy
Rừng cây bị đốt cháy
Quân thù
Sải bước chân đen tối
Trên đất nước của em
Mắt nhìn
Gieo chết chóc
Và bàn tay nó nắm gươm
Vung lên trên đất nước em
Và con diều hâu sải cánh
Khủng khiếp che trùm
Hết ánh sáng
Đất đai kêu lên:
- Tôi không còn yên ổn
Vì sao các người
Ác độc hơn dã thú
Giết chết cả trẻ con
Thành phố bị đốt cháy
Rừng cây bị đốt cháy
Quân thù
Sải bước chân đen tối
Trên đất nước của em


Nguồn: Những ngôi sao băng (thơ), Nhiều tác giả, Thuý Toàn tuyển dịch, NXB Văn học, Hà Nội, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)