Em học đếm đến 10, 30, 100
Và còn rất nhiều con số không sau nữa...
Nhưng còn cái gì tiếp theo sau đó?
Em vẫn là cô bé con
Em kể thì thầm
Cho mẹ câu chuyện cổ
Về cô bé quàng khăn đỏ
Và về chuyện em sợ hãi đôi khi
Không chỉ trong đêm tối
Và cả giữa ban ngày ban mặt nữa kia
Bởi vì em sợ những con số
Có nhiều con số không trong đó
Chúng mới giống làm sao
Miệng lũ thú hung dữ


Nguồn: Những ngôi sao băng (thơ), Nhiều tác giả, Thuý Toàn tuyển dịch, NXB Văn học, Hà Nội, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)