Em dạy nói cho mọi người
Còn bé tý tẹo teo
Nó trông rõ nực cười, vụng dại
Nhưng em vẫn dạy nó biết nghe mọi Từ:
“Sự thật”, “hoà bình”, “tự do”
Không thể dừng bước thời gian lại!
Nhanh chóng thôi một ngày sắp tới
Con người sẽ tự nhảy qua các bậc thang đời
Và thế gian sẽ là của nó mà thôi
Bơi vì thế mà em cần phải vội


Nguồn: Những ngôi sao băng (thơ), Nhiều tác giả, Thuý Toàn tuyển dịch, NXB Văn học, Hà Nội, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)