Em đi tìm bè bạn
Em mất hết cả rồi
Em đi tìm lời lẽ
Theo bạn em chúng bay...

Em đi tìm tháng ngày
Chúng chạy đi nhanh thế
Theo sau chân tất cả
Đang bước đi bỏ em!


Nguồn: Những ngôi sao băng (thơ), Nhiều tác giả, Thuý Toàn tuyển dịch, NXB Văn học, Hà Nội, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)