Đừng quên đi những lời lẽ hiền từ
Và những việc làm tốt
Đừng đem vùi dưới những vật bỏ đi
Nếu không rồi đây số phận
Đã được thời gian định cho
Với các người
Sẽ chỉ là một sự dối lừa


Nguồn: Những ngôi sao băng (thơ), Nhiều tác giả, Thuý Toàn tuyển dịch, NXB Văn học, Hà Nội, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)