Chưa có đánh giá nào
Nước: Bungary
18 bài thơ
Tạo ngày 12/11/2008 23:06 bởi hongha83
Nicola Vapzarov (Никола Вапцаров, 1909-1942) là con một nhà cách mạng vùng Ma-xê-đoan, thợ máy, đã đi Cận Đông và Địa Trung Hải. Năm 1942, bị Đức quốc xã bắt, tra tấn 4 tháng, bị xử tử khi ông 33 tuổi.

Nguồn: Có và không có/ Thơ dịch nhiều tác giả/ NXB Hội Nhà Văn, 2003.