Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 14/12/2020 12:39 bởi tôn tiền tử
Nhiễm Thuỵ Đại 冉瑞岱 tự Thạch Vân 石雲, người Dậu Dương 酉陽,Vũ Lăng 武陵, đỗ bạt cống năm 1849 niên hiệu Đạo Quang.