Mười mẫu quanh chùa đất rộng thay,
Nhà quan tướng cũ đấy là đây.
Nghĩ vùi cỏ nội nào ai biết,
Rêu lấp hoa tàn nọ kẻ hay.
Bộ Lễ ba triều ngôi chót vót,
Cửa quan hai độ sứ xa khơi.
Công danh phú quý còn đâu nữa,
Hiu hắt hơi may nuốm cỏ dày.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.