Làm sao thoát khỏi quê hương?
Thậm chí khi anh chết, nó vẫn có đó
Khi anh bị lưu đày biệt xứ, nó vẫn có đó
Khi anh căm ghét nó, nó vẫn có đó
Khi anh khinh bỉ nó, nó vẫn có đó

Đụ-mẹ!