Sực thức đêm khuya mở cửa nhìn,
Thềm khuya vằng vặc bóng trăng in.
Vắng tanh hàng phố năm canh mộng,
Xanh ngắt buồng văn một ngọn đèn.
Sót ruột hồi chuông người tỉnh trước,
Vang tai tiếng ngáy khách nằm bên.
Nghe gà toan tuốt thanh gươm dậy,
Tức nỗi nghề tay múa chửa quen.


Nguồn:
1. Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990
2. Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 95