Tình ta như giọt nước
Oxy và Hydro
Ai đem rừng đốt lửa
Tình bốc hơi hư vô

Tình ta như làn khói
Từ Oxy và than
Dù ngàn năm vẫn cháy
Không cần lửa trên ngàn.

Tình ta như khúc nhạc
Năm dòng kẻ song song
Ai xóa dòng sau cuối
Cho nhạc thiếu cung lòng

Tình ta như cỏ sớm
Uống sương chờ nắng lên
Ai thả đàn bê nhỏ
Gặm nát hồn nửa bên...


03-11-03

Nguồn: Chung ngắm một vầng trăng, Nhược Thu, 2004