Ta nhớ em như gió nhớ mây,
Như sông nhớ biển nước dâng đầy.
Như chim lẻ bạn buồn quên hót,
Như tiếng đàn ai chợt đứt dây..

Em có nghe gì khi xa nhau?
Ngoài sân thư viện nắng phai màu.
Mắt buồn em nhuộm phai màu nắng,
Hay nắng phai vì ta vắng nhau..?

Ta nhớ em như son nhớ môi,
Như trường nhớ tiếng học sinh cười.
Đường qua thư viện buồn hiu hắt,
Lối cũ ta về bóng lẻ loi..

Ta nhớ em như lá nhớ cây,
Như vòng tay nhớ lấy vòng tay.
Như tim nhớ máu từng giây phút,
Dù phút giây buồn hay đắm say...


Nguồn: Góp nhặt, Nhược Thu, 2003